En aquesta categoria estan els cursos amb els fòrums de cada equip docent on el tutor i el cap d'estudis informen l'equip docent de cada curs del que troben més convenient.